Projektutveckling

Swedegroup tillför projektmedarbetare, finansiärer och projektägare kompetens, metoder och verktyg för utveckling av externt finansierade projekt i alla faser och delar.

Projektansökan

Vi erbjuder hjälp att bl a söka EU-projekt. Efter över 15 års erfarenhet av EU projekt både som processkonsult och som handläggare/Chef på EU kontoret så vet vi vilka projekt som har en chans och vilka som inte har det. Hittills har 60 % av ansökningarna beviljats i första omgången. 80 % i andra eller tredje försöket. Kontakta oss så hjälper vi till. Vi hjälper er att söka EU projekt om vi bedömer att chanser att få igenom projektet är goda. Ansökningar och förstudier görs t ex avseende följande fonder och koncept:

  • Europeiska socialfonden – ESF
  • Europeiska Regional och Utvecklingsfonden – ERUF
  • Landsbygdsprogrammet och LEADER
  • Business Improvement Distrikt – BID

Projektgenomförande

Vi erbjuder projektledning och kvalitetssäkring av ditt projekt. En tydlig projektledning är mycket viktig i stora projekt. Ett projekt behöver dessutom alltid kvalitetssäkras.

EU projekt ställer mycket stora krav på administration och ekonomihantering. Upphandlingar, budgetdisciplin, likviditet, uppföljningsrutiner samt styrgruppens prioriteringar och uppgifter är exempel på områden där man som projektägare behöver vara väl förberedd. Tydliga styrdokument hjälper till med detta.

Kontakta oss så hjälper vi till strukturera projektet för minsta möjliga friktion. Förutom insatser direkt i projektet erbjuder Swedegroup (anpassade och generella) förberedande utbildningar inom projektledning med särskild inriktning mot externt finansierade projekt (som t ex EU-projekt).

Projektutvärderingar & Följeforskning

Våra utvärderingar är alltid att betrakta som lärande utvärdering. Vid följeforskning sker utvärderingen ofta fortlöpande, processen dokumenteras och återkoppling ges så att återkommande förbättringsinsatser kan ske under projekttiden. Utvärderingar kan ha olika inriktningar, de vanligaste är:

  • Resultatutvärdering
  • Effektutvärdering
  • Effektivitetsutvärdering
  • Processutvärdering
  • Följeforskning

Först och främst tror vi att vårt förhållningssätt är viktigt för projektet. Utvärdering handlar första hand inte om kontrollverksamhet och revision. Vi vill vara en hjälp, en samtalspart samt ett stöd för projekt och projektledning i genomförandet av projektet. Våra utvärderare och följeforskare har direkt erfarenhet av hundratals ESF-projekt. Vi tror oss känna till de flesta fällor man kan hamna i men också framförallt vilka möjligheter ett rätt utfört projekt kan ge stimulans till.